s.

stump, root;
stem, set, block, chump;
առ արմամբ խլել, to eradicate;
առ արմին դնել, to place near the root.

s.

(ուստի Զարմ) Նոյն ընդ արմատ՝ իրօք կամ նմանութեամբ.

Տապար առ արմին ծառոց դնի. (Մտթ. ՟Գ 10։)

Առ արմամբ խլեցաւ այգին նոցա. (Կոչ. ՟Ժ՟Դ։)

Տապար՝ որ է կացին, առ արմի, ի տակն, ի յարմատոց հատանել զոչ բարի գործողսն. (Լծ. նար.։)

Տապար ոչ զոստս եւ զշառաւիղս, այլեւ յարմին իսկ յապաւէ։ Բնաւին իսկ զարմն իսրայէլեան ցիր եւ ցան լինել ըստ չորս կողմն տիեզերաց. (Տօնակ.։)

Յաստոածազգեացն զձեզ վերառաքեսցուք ծաղկոցս, որ ազնուատունկ եւ անուշահոտ օդիցն են ժողովեալ տրմք. (Բրս. ապաշխ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ազատազարմ, ի, ից

Ազնուազարմ

Ախտարմոլ, Ախտամախ

Աղէյարմար

Անարմատ

Անդարման

Անդարմանելի

Անհաւատարմութիւն, ութեան

Անմարմին, մնոց

Անմարմնական

Անմարմնաւոր

Անմարմնութիւն, ութեան

Անյարմար

Անյարմարագիր

Անյարմարութիւն, ութեան

Անօսրամարմին

Արմայիս, սայ

Արմանամ, ացայ

Արմատ, ոց

Արմատագէտ

Voir tout