s.

tremor, trembling, shivering, fear;
զդողի հարկանիմ, to tremble;
ի դողի եւ յերերի կալ, to shake, to stir, to shudder;
ի դողի կացուցանել, to cause to tremble.

s.

Արմատ Դողալոյ. Դողումն, դողանի. սարսումն ահիւ. եւ Սարսուռ տենդի.

Զդողի հարկանի կամ հարեալ անձն, ձեռն, ծով, եւ այլն. (Մանդ. ՟Զ։ Լաստ. ՟Ժ. ՟Ժ՟Ա. 16։ Անան. նին.։)

Զդողիւ հարկանին. (Մանդ. ՟Դ։)

Հանապազ ի դողի եւ յերերի կայցէ. (Ոսկ. եփես. ՟Ի։)

Ի դողի կացուցանէ, կամ կացուցեր. (Ոսկ. ՟բ. կոր.։)

Վերանալ ժանկից, մահտարաժամից, տենդից եւ դողից. (Գանձ.։)

Անուն երաշտական խաղիս. (Ոսկիփոր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ազդողաբար

Ազդողական, ի, աց

Ազդողութիւն, ութեան

Անդողդոջ

Անյողդողդ

Դնդող

Դոդող

Դողամ, ացայ, ացի

Դողանի հարկանիմ

Դողացուցանեմ, ուցի

Դողացուցիչ

Դողդոչ

Դողդոջ

Դողդոջագին

Դողդոջամ

Դողդոջեմ, եցի

Դողդոջոտ

Դողդոջումն, ման

Դողդոջուն

Դողութիւն, ութեան

Voir tout