vn.

to be benumbed;
to be stunned;
to be astonished.

Other definitions containing this entry

Հիանամ, ացայ

to wonder, to marvel, to be astonished, surprised, amazed;
to fall into ecstasies or raptures, to fall from the clouds;
հիացեալ զարմանամ, I am lost in wonder, I am filled with admiration.


Ցուրտ, ցրտոյ

cold, chill;
— մարդ, cold, frigid, unconcerned, indifferent person;
— ցաւ, piercing cold;
— պատճառք, poverty of argument;
— մահահամբոյր, chill of death;
— սաստիկ, a violent or biting cold;
սոսկալի, խիստ, անտանելի, թափանցող —, horrible, bitter, insupportable, piercing cold;
— է, it is cold;
սարսռացեալ դողալ ի ցրտոյ, to tremble all over with cold, to be benumbed with cold;
պատսպարիլ ի ցրտոյ, to provide against the cold;
վարժիլ ցրտոյ, to be inured to cold;
— առնուլ, to take cold, to catch cold;
դի — յերկիր ընկենուլ, to kill on the spot, to strike, a cold corpse, to the ground;
cf. Ընդարմանամ.


Voir tout

cf. ԶԱՐՄԱՆԱԼ. որպէս եւ ԸՆԴԱՐՄԱՆԱԼ. θαυμάζω. miror եւ այլն.

Արմանայր՝ ընդարմանայր, ստրջացեալ ի միտ առնոյր զիրսն. (Բուզ. ՟Դ 15։)

Ոմանք ընդ պիտանացուն մարդկան արմանան, եւ ոմանք ընդ մարգարէութիւնս արմանան։ Զհրեշտակական մատակարարութիւնն արմանամ։ Արմանայ, եթէ եւ այլն։ Որոց զհետ են, եւ արմանան, որք առանց խրատու են (որպէս պչնուլ, յարիլ)։ Ահա արմացայ ընդ դէմս քո եւ ի վերայ բանիս աղսորիկ. (որպէս հայել յերեսս, ակն առնուլ). (Փիլ. յովն. եւ Փիլ. սամփս. եւ Փիլ. լին.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես արմանամ
դու արմանաս
նա արմանայ
մեք արմանամք
դուք արմանայք
նոքա արմանան
Imparfait
ես արմանայի
դու արմանայիր
նա արմանայր
մեք արմանայաք
դուք արմանայիք
նոքա արմանային
Aoriste
ես արմացայ
դու արմացար
նա արմացաւ
մեք արմացաք
դուք արմացայք
նոքա արմացան
Subjonctif
Présent
ես արմանայցեմ
դու արմանայցես
նա արմանայցէ
մեք արմանայցեմք
դուք արմանայցէք
նոքա արմանայցեն
Aoriste
ես արմացայց
դու արմասցիս
նա արմասցի
մեք արմասցուք
դուք արմասջիք
նոքա արմասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ արմանար
դուք մի՛ արմանայք
Impératif
դու արմացի՛ր
դուք արմացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու արմասջի՛ր
դուք արմասջի՛ք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Զարմանամ, ացայ

Ընդարմանամ, ացայ

Հաւատարմանամ, ացայ

Տարմանամ

Voir tout