va.

to cause displeasure, to sadden, to offend, to afflict, to grief, to plague, to discompose, to vex, to torment.

ն.

ταπεινόω humilio κολάζω punio ἁποθλύβω , κακόω, συντρίβω affligo եւ այլն. Տալ վիշտս ինչ. նեղել. տառապեցուցանել. վնասել. բուռն առնել. անհանգիստ առնել. չարչրկել, ճնշել.

Եթէ վշտացուսցես զդստերս իմ։ Սատակեաց նա զերկիրն արքունի, եւ վշտացոյց զօգնականս նոցա. (Ծն. ՟Լ՟Ա. 50։ ՟Ա. Մակ. ՟Է. 7։)

Ճնշել եւ վշտացուցանել (զմարմինն). (Փիլ. լին. ՟Դ. 29։)

Զի եւ միոյ աւուր հոգքն կարեն վշտացուցանել (զ)մեզ։ Դիւրագոյն է ոչն անկանիլ, քան թէ անկեալ՝ վշտացուցանիցէ զինքն յառնել. (Ոսկ. մ. ՟Ա. 22։ Ոսկ. յհ. ՟Բ. 25։)

Այսպէս վշտացոյց զանձն իւր։ Զեղբայրն վշտացուցի վշտիւ մեծաւ՝ արտաքսելով զնա ի տանէ։ Տես ո՛րքան անտանելի սգով վշտացուցեր զբարեպաշտսն զայնոսիկ զգերի ծնօղքն քո. ապա եւ քեզ պարտ է վշտանալ նեղութեամբ մեծաւ. (Վրք. հց.։)

Ձմեռն անչափ բռնութեամբ օդոցն եւ բերմանց վշտացուցանէ զամենայն։ Յամառնայինսն տաքմամբ աւազին ժռիցն վշտացուցանեն. (Պիտ.։)

Իբրեւ զչարագործ խաչեալ ընդ աւազակսն, եւ որպէս զաստուած զտարերս վշտացուցանէր ի խաչին ... Երէկ խաչեալն զարարածս ձեռաց իւրոց վշտացոյց, եւ այսօր վշտացեալ աշակերտացն անվիշտ մխիթարութիւնս պարգեւեաց. (Մեկն. ղկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես վշտացուցանեմ
դու վշտացուցանես
նա վշտացուցանէ
մեք վշտացուցանեմք
դուք վշտացուցանէք
նոքա վշտացուցանեն
Imparfait
ես վշտացուցանեի
դու վշտացուցանեիր
նա վշտացուցանէր
մեք վշտացուցանեաք
դուք վշտացուցանեիք
նոքա վշտացուցանեին
Aoriste
ես վշտացուցի
դու վշտացուցեր
նա վշտացոյց
մեք վշտացուցաք
դուք վշտացուցէք
նոքա վշտացուցին
Subjonctif
Présent
ես վշտացուցանիցեմ
դու վշտացուցանիցես
նա վշտացուցանիցէ
մեք վշտացուցանիցեմք
դուք վշտացուցանիցէք
նոքա վշտացուցանիցեն
Aoriste
ես վշտացուցից
դու վշտացուսցես
նա վշտացուսցէ
մեք վշտացուսցուք
դուք վշտացուսցջիք
նոքա վշտացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ վշտացուցաներ
դուք մի՛ վշտացուցանէք
Impératif
դու վշտացո՛
դուք վշտացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու վշտացուցանիջիր
դուք վշտացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու վշտացուսջի՛ր
դուք վշտացուսջի՛ք