va.

to mix together, to compound, to intermix, to intermingle.

ն.

ՇԱՐԱԽԱՌՆԵԼ. συμμίγνημι commisco, coagulo. Ընդ միմեանս խառնել. զանգել. շաղել.

Զանմարմինսն աստուածանունութիւնս զգալեօք նշանակօք շարախառնեալք. (Դիոն. ածայ.։)

Զի մի՛ զարթնութիւնն ընդ կենցաղականաց իրիք թուիցի շարախառնել. (Յհ. իմ. ատ.։)