adj.

compound, combined, united.

adj.

συμμιγής, σύμμικτος commixtus. Ի միասին խառնեալ յիրաց զանազանից. բաղադրեալ. միացեալ, եւ զանազան.

Շարախառն կցորդութիւն։ Շարախառնութիւնք եւ փոխանցականօք ներգործութեամբք։ Ոչ տուեալ թոյլ շարախառն ամբոխիլ զբոլորս. (Դիոն.։)

Պորփիւրիոս յերկրորդ բանի շարախառնիցն խնդրելեաց գրէ. (Նիւս. բն.։)

Որպէս զի նոցա եղեալ շարախառն ընդ հթրոյն՝ առաջնորդեսցէ առ որ ինչ կարողութիւն է տանել. (Մեկն. ղեւտ.։)

Հոգի բանական շարախառն բանին հօր՝ վասն ոչ շփոթելոյ բնութեանցն. վասն զի անապական է խառնուած միաւորութեանն։ Հօր տեսակ որդի է՝ շարախառն մարմնով, եւ որդւոյ տեսակ՝հ հոգին սուրբ. (Քեր. քերթ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Շարախառնեմ, եցի

Շարախառնութիւն, ութեան

Շարախառնումն, ման

Voir tout