s.

Հերձուածող գոլն. հերեսիովտութիւն.

Ըստ մոլեկան հերձուածողութեանդ. (Լծ. ածաբ.։)

Խոտեցաւ հերձուածողութիւնն. (Լմբ. սղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հերձուածողութիւն հերձուածողութիւնք
accusatif հերձուածողութիւն հերձուածողութիւնս
génitif հերձուածողութեան հերձուածողութեանց
locatif հերձուածողութեան հերձուածողութիւնս
datif հերձուածողութեան հերձուածողութեանց
ablatif հերձուածողութենէ հերձուածողութեանց
instrumental հերձուածողութեամբ հերձուածողութեամբք