vn.

to oppose, to resist.

Other definitions containing this entry

Ընդդիմակալ լինիմ

cf. Ընդդիմակայեմ.


Voir tout

չ.

Ընդդէմ կալ. զդէմ ունել.

Անտիոքոս բռնադատէ թողուլ զօրէնս հայրենիս, եւ Մատաթիա ոչ ընդդիմակայէ. (Խոր. ՟Գ. 68։)