adj. s.

Աղօրեպան կամ աղացօղ. ջաղացպան, ջաղջըպան. տեյիրմենճի. ասիյապան.

Յաղագս ի ջաղացս աղօնաւորաց. (Մխ. դտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif աղօնաւոր աղօնաւորք
accusatif աղօնաւոր աղօնաւորս
génitif աղօնաւորի աղօնաւորաց
locatif աղօնաւորի աղօնաւորս
datif աղօնաւորի աղօնաւորաց
ablatif աղօնաւորէ աղօնաւորաց
instrumental աղօնաւորաւ աղօնաւորաւք