adj.

the same country;

s.

townsman, citizen, burgess;
—ք, towns-people, towns-folk.

adj. s.

πολίτης civis, municeps. Բնիկ ի քաղաքի. բուն բնակիչ. կամ գրեալ ի շնորհս ազատութեան. տե՛ս եւ ՔԱՂԱՔԱԿԻՑ, ՔԱՂԱՔԱՑԻՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ. քաղաքըցի.

Եղեռն վնասու քաղաքացւոցն իւրոց կացուցանէր։ Գործէր մեծամեծ կոտորած քաղաքացեացն (կամ ցւոցն) իւրոց։ Ազդ եղեւ քաղաքացւոցն։ Յարեցաւ ի մի ոմն ի քաղաքացւոց աշխարհին այնորիկ։ Քաղաքացիքն նորա տարէին զնա։ Ոչ աննշան քաղաքի քաղաքացի.եւ այլն։

Յովհաննէս՝ որ անապատին քաղաքացի էր. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 11։)

Ոմանք ի քաղաքացեացն ի բանտս բնակին. (Սարգ. ՟ա. պ. ՟Ը։)

Երկնից քաղաքացի. տե՛ս ԵՐԿՆԱՔԱՂԱՔԱՑԻ։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աշխարհաքաղաքացի, ցւոյ, ցեաց

Երկնաքաղաքացի

Մայրաքաղաքացի, ցւոյ

Մարդաքաղաքացի

Մեծաքաղաքացի, ցւոյ

Voir tout