s.

cf. ՇԱՐԱԳՐԱԾ

Եւ մեր ընթեռնուլն զառ ի նոցանէ շարածս բանից. (Խոր. ՟Ա. 2։)

Եւսերէս յեկեղեցական շարածին ասէ. (Ասող. ՟Գ. 11։)

Եւ վկայ՝ եկեղեցական շարածն սոկրատեայ. (Կամրջ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Շարածեմ

Շարածնեալ

Voir tout