s.

ճամ, ճամէ. Զգեստ, cf. ՄԱԶԵԿԱՄԱՍ. (ուստի ճամուկ, ոսկէճամուկ. իսկ ար. գամըս. իտ. գամի՛լիա, շապիկ)

Զգեցեալ էր կարճ կամաս. (Վրք. հց. ձ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Երկամասն

Մազեկամաս

Voir tout