adj.

agreeable, sweet, pleasing, delicious;

adv.

agreeably, pleasingly;
— լինել ի, to be disposed or inclined to;

pl. s.

—ք, pleasures, delights;
dainties.

adj.

προσηνής bonus, gratus, lenis, acceptus, jucundus θελατός cupitys, expetitus. Ըստ կամի եղեալ, կամ ըստ քմացն. բուն կամեցեալն. հաճոյական. հեշտալի. զուարճալի. քաղցր. մեղմ. քեֆին ուզածը. անուշ, եւ կամացուկ.

Բուրումն անուշահոտութեան հեշտալի եւ կամակ. (Նիւս. երգ.։)

Կամակ ախորժութիւնք։ Կամակ հեշտ ցանկութեամբք ըմբռնեալ։ Կամակ, եւ համբոյր պատգամօք. (Փիլ. տեսական.։ Պիտ.։ Յհ. կթ.։)

Կերակուր ախորժ եւ կամակ անձանց եւ տեառն իւրեանց ընծայեալ. (Երզն. մտթ.։)

Արեգակն զկնի գիշերայնոյ զուարթագին, եւ արթնութիւն կամակ յետ քնոյ. (Ճ. ՟Գ.։)

adv.

Իբր մ. Ախորժաբար.

խրխնջեաց քաղցր, կամակ, եւ հեշտին. (Պտմ. աղեքս.։)

Առնէ դեգերանս հեշտ եւ կամակ. (Փիլ. իմաստն.։)

Իսկ ասելն,

Աշակերտեաց ի նոյն վարդապետութիւն հեշտ, կամակ, դիւրահաւան. լինի ա. եւ մ. Մամբր.։

s.

ԿԱՄԱԿՔ. գ. Հաճոյք. ախորժակք, եւ ախորժելի իրք. հեշտութիւն, եւ հեշտալիք. քեֆին ուզած բաները. եւ քեֆ, սէֆա.

Ցանկութիւնք, եւ կամակք հեշտ ցանկութեանց։ Որ ի գունակ գունակ կամակաց պայծառութիւն է. (Փիլ. լին.։)

Զըստ զգայութեան զկամակս ծառայաբար ողոքեն. (Նիւս. կազմ.։)

Ո՛չ վայելէ մեզ ճաշակել, շատ են մեզ այլ կամակքն. (Բուզ.։)

Ախորժեալ ի կամակս իւր. (Յհ. կթ.։)

Զհիւանդ դատարկ տեսանել շատ լաւ է, քան տանել նմա զբազում կամակս ուտելոյ. (Ոսկիփոր.։)

Իսկ յասելն,

Քաղցր եւ հմուտ եւ իմաստուն բժիշկ, դեղ եւ կամակ հոգւոց մերոց, լինի գոյակ. եւ ածակ. (Մարաթ.։)

Étymologie

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անկամակութիւն, ութեան

Բարեկամական

Դժկամակ

Դժկամակեմ, եցի

Դժկամակիմ, եցայ

Դժկամակից լինիմ

Դժկամակութիւն, ութեան

Կամական

Կամակատար, աց

Կամակատարութիւն, ութեան

Կամակար

Կամակարեմ, եցի

Կամակարող

Կամակարութիւն, ութեան

Կամակացոյց

Կամակից

Կամակոր, աց

Կամակորախօս

Կամակորեմ, եցի

Կամակորիմ, եցայ

Voir tout