s.

Որպէս Բացատ. անջրպետութիւն. եւ Տարակայութիւն. διάστημα եւ ἁπόστασις

Որք ի բացեայ կան (ի հրոյ)՝ հեռաւորութեամբ չափեալ բացատութիւն, աներկիւղութեամբ չափեալ բացատութիւն, աներկիւղութեան հասեալ են. (Փիլ. ել.։)

Զիա՛րդ առ իրեարս ունակութեամբք եւ բացատութեամբքն ունին (աստեղք). (Բրս. երրորդ.։)

Կայ իմն յարական նշան ի ձեւ աղեղան ըստ բացատութեան ամպոյ եւ պարզոյ. (Վրդն. ծն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բացատութիւն բացատութիւնք
accusatif բացատութիւն բացատութիւնս
génitif բացատութեան բացատութեանց
locatif բացատութեան բացատութիւնս
datif բացատութեան բացատութեանց
ablatif բացատութենէ բացատութեանց
instrumental բացատութեամբ բացատութեամբք