adj.

ԲԱՐԻՅԻՇԱՏԱԿ εὑμνηστός bonae vel felicis memoriae որ եւ ԲԱՐԵՅԻՇԱՏԱԿ. Յիշատակաց արժանի. որոց գոյ յիշատակ բարի.

Կարեւոր համարիմ զբարիյիշատակացն նախապատուել զօրինագրութիւնն. (Լմբ. պտրգ.։)