adj.

indomitable, invincible, inflexible, unconquerable.

adj.

Որ ոչն ընկճի.չիսմքած, տակ չեղած.

Անընկճելիք լինելով ի վայրաբեր խորհրդոց. (Պիտ.։)