adj.

Որ գործէ կամ գործեալ իցէ զայլանդակս եւ զանարժանս. յայտնի չարագործ.

Մի՛ ոք կարգեսցէ զշնացեալսն եւ զայլագործսն յերիցութիւն. (Կանոն.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Սայլագործ, աց

Voir tout