vn.

to take orders, to become or to be ordained priest;
to perform the duties of priest.

չ.

ἰερατεύω, -ομαι ordinor in sacerdotium, consecror եւ sacerdotio fungor. եբր. քէհէն. Քահանայ լինել՝ օծանիլ՝ ձեռնադրիլ.

Մատուցե՛ս առ քեզ զահարոն զեղբայր քո եւ զորդիս նորա՝ քահանայանալ ինձ։ Որովք քահանայանայցէ։ Օծցես զնոսա, զի քահանայասցին ինձ։ Քահանայացան եղիազար եւ իթամար ընդ ահարոնի ընդ հօրն իւրեանց. (Ել. ՟Ի՟Ը։ Թուոց. ՟Գ։)

Եղեւ ինչ պատճառք աղքատութեան քահանայացելոցն. (Փիլ. քհ. ՟Ժ՟Բ։)

Նոքա են արժանի հոգւոյն սրբոյ օծման, եւ քահանայանալ Աստուծոյ. (Յճխ. ՟Ե։)

Եւ ոչ ի քահանայանալն եւ փառաւորել հօրն՝ երեւեալ պերճացան նոքա. (Խոր. ՟Բ. 77։)

Որ շնորհացս եւ ճշմարտութեանս քահանայացան, որդւոյն Աստուծոյ արեանս սպասաւորեալ կարգեցան. (Խոսր. պտրգ.։)

Կամ Վտրել զպաշտօն քահանայութեան. քահանայագործել.

Եւ եղեւ ի քահանայանալն նորա. (Ղկ. ՟Ա. 8։)

Ուր (Իգնատ.)

Զի՞նչ արդեօք քահանայանալն իցէ. փոխանակ ասելոյ քահանայագործել՝ քահանայանալ գրեաց։

Անհնարին է նմա ա՛յլ քահանայանալ, այլ արտքոյ ապաշխարել։ Քահանայանալ ի վերայ տիրանենգ ժողովրդոց ոչ կարեմ. (Կանոն.։ Փարպ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես քահանայանամ
դու քահանայանաս
նա քահանայանայ
մեք քահանայանամք
դուք քահանայանայք
նոքա քահանայանան
Imparfait
ես քահանայանայի
դու քահանայանայիր
նա քահանայանայր
մեք քահանայանայաք
դուք քահանայանայիք
նոքա քահանայանային
Aoriste
ես քահանայացայ
դու քահանայացար
նա քահանայացաւ
մեք քահանայացաք
դուք քահանայացայք
նոքա քահանայացան
Subjonctif
Présent
ես քահանայանայցեմ
դու քահանայանայցես
նա քահանայանայցէ
մեք քահանայանայցեմք
դուք քահանայանայցէք
նոքա քահանայանայցեն
Aoriste
ես քահանայացայց
դու քահանայասցիս
նա քահանայասցի
մեք քահանայասցուք
դուք քահանայասջիք
նոքա քահանայասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ քահանայանար
դուք մի՛ քահանայանայք
Impératif
դու քահանայացի՛ր
դուք քահանայացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու քահանայասջի՛ր
դուք քահանայասջի՛ք