s.

dryness, aridity, siccity;
drying up, draining;
withering, leanness, exhaustion.

s.

Չորութիւն. գօսութիւն. երաշտութիւն.

Ի ջրոյն ցամաքութենէ, որ ի ներքոյ կայր՝ յատակք երկրի երեւէին։ Ի վերայ ամենայն երկրի ցամաքութիւն ... Եղիցի ցամաքութիւն ի վերայ գզաթուն միայնոյ. (Իմ. ՟Ժ՟Թ. 7։ Դտ. ՟Զ. 37. 40։)

Ընդ խոնաւութեան ցամաքութիւն։ Ի խոնաւութենէ, ի ցամաքութենէ։ Դիւրածախ էիր յաղագս ցամաքութեան. (Նիւս. կուս.։ Եզնիկ.։ Շ. բարձր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ցամաքութիւն ցամաքութիւնք
accusatif ցամաքութիւն ցամաքութիւնս
génitif ցամաքութեան ցամաքութեանց
locatif ցամաքութեան ցամաքութիւնս
datif ցամաքութեան ցամաքութեանց
ablatif ցամաքութենէ ցամաքութեանց
instrumental ցամաքութեամբ ցամաքութեամբք