s.

land-measuring, surveying.

s.

Չափումն ցամաքի. երկրաչափութիւն ցամաք երկրի.

Կարեւոր է դիոպտառ (գիտակն) առ ի ցամաքաչափութիւն. (Խոր. աշխարհ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ցամաքաչափութիւն ցամաքաչափութիւնք
accusatif ցամաքաչափութիւն ցամաքաչափութիւնս
génitif ցամաքաչափութեան ցամաքաչափութեանց
locatif ցամաքաչափութեան ցամաքաչափութիւնս
datif ցամաքաչափութեան ցամաքաչափութեանց
ablatif ցամաքաչափութենէ ցամաքաչափութեանց
instrumental ցամաքաչափութեամբ ցամաքաչափութեամբք