s.

heap, mass, pile;

adv.

— —, in heaps.

s.

(լծ. յն. սօռօ՛ս ). σωρός cumulus, acervus. Շեղջ. զրահան. դէզ.

Ընդարձակ զաղբոյն շտեմարանս գործէ, եւ տուռն տուռն բլուրս առ բլուրս զանդամս մարմնոյն քրքրեցուցանէ. (յն. զբազում շեղջ չարեաց կուտէ) (Ոսկ. մ. ՟Բ. 19։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Մատուռն, տրան, տրունք, տրանց

Voir tout