s.

ՎԹԱՐՈՒԹԻՒՆ ՎԹԱՐՈՒՄՆ. διάπτωσις lapsus, ruina. Եղծումն. խախտումն. աւեր. քայքայումն. վտանգ. կործանումն. վնաս.

Զհիմամբ հաստատեալս առանց վթարութեան եւ հերքելոյ քամահեն. (Սարկ. հանգ.։)

Հանապազորդ մարմնոյ դադարումն վթարումն իմն միաբան գոյութեան, եւ լուծումն գործէ. (Նիւս. կազմ. ՟Ժ՟Ե։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif վթարութիւն վթարութիւնք
accusatif վթարութիւն վթարութիւնս
génitif վթարութեան վթարութեանց
locatif վթարութեան վթարութիւնս
datif վթարութեան վթարութեանց
ablatif վթարութենէ վթարութեանց
instrumental վթարութեամբ վթարութեամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անվթարութիւն, ութեան

Voir tout