cf. ՊԱՏԿԱՌ ԿԱԼ.

Միոյ հաւատոյ եւ վարդապետութեան պատկառացեալք. (Շ. ՟ա. պ. ՟Ի՟Զ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես պատկառանամ
դու պատկառանաս
նա պատկառանայ
մեք պատկառանամք
դուք պատկառանայք
նոքա պատկառանան
Imparfait
ես պատկառանայի
դու պատկառանայիր
նա պատկառանայր
մեք պատկառանայաք
դուք պատկառանայիք
նոքա պատկառանային
Aoriste
ես պատկառացայ
դու պատկառացար
նա պատկառացաւ
մեք պատկառացաք
դուք պատկառացայք
նոքա պատկառացան
Subjonctif
Présent
ես պատկառանայցեմ
դու պատկառանայցես
նա պատկառանայցէ
մեք պատկառանայցեմք
դուք պատկառանայցէք
նոքա պատկառանայցեն
Aoriste
ես պատկառացայց
դու պատկառասցիս
նա պատկառասցի
մեք պատկառասցուք
դուք պատկառասջիք
նոքա պատկառասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ պատկառանար
դուք մի՛ պատկառանայք
Impératif
դու պատկառացի՛ր
դուք պատկառացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու պատկառասջի՛ր
դուք պատկառասջի՛ք