adj. s.

simoniac.

adj.

Վաճառօղ զշնորհս. սիմոնական. եւ Մարդահաճոյ.

Զի մի՛ շնորհավաճառ լիցուք. (Լմբ. պտրգ.։)

Փափկակեացս, արքունավայելս, բանափոփոխս, շնորհավաճառս. (Ոսկիփոր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Շնորհավաճառութիւն, ութեան

Voir tout