ձ.

ՆԱԽԱՏԵՍԱԿԻԼ. Տիրապէս տեսականալ՝ սերտիլ՝ հաստատիլ, տպաւորիլ.

Բոլորովին ազնուի եւ բարւոյ է տռփողութիւն եւ տռփումնն (այսինքն սէրն), եւ յազնուի եւ ի բարւոջն նախատեսակի՛. (Դիոն. ածայ. յն. προέδρεται praecollocatur.)