cf. ՅԱՒԵԼԱԴՐՈՒԹԻՒՆ.

Կոչեաց զանուն նորա Յովսէփ, յաւելութիւն. (Եփր. ծն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif յաւելութիւն յաւելութիւնք
accusatif յաւելութիւն յաւելութիւնս
génitif յաւելութեան յաւելութեանց
locatif յաւելութեան յաւելութիւնս
datif յաւելութեան յաւելութեանց
ablatif յաւելութենէ յաւելութեանց
instrumental յաւելութեամբ յաւելութեամբք