vn.

to clap the hands or stamp the feet in sign of joy, to applaud, to load with applause;
to dance, to leap, to jump, to caper, to cut capers.

չ.

κροτέω, ἑπικροτέω applaudo, complaudo, concrepito. Կայթս հարկանել. բաբախել զձեռս եւ զոտս. դոփել ոտիւք. ոստոստել ուրախութեամբ. եւ Ծափել. շաչել. չառաչել. լծ. եւ կայտռիլ. խայտալ. ցաթկել, ցաթկտել, ծափ զարնել.

Կայթէ եւ խնդայ. (Առակ. ՟Ժ՟Է. 18։)

Կայթեցեր դու ձեռամբ քով, եւ տոփեցեր ոտամբ քով. (Եզեկ. ՟Ի՟Ե. 6։)

Իսկ (անդ՝ ՟Ի՟Ա. 17.)

Ծափս հարից եւ կայթեցից. յն. բաբախեցից ձեռն ընդ ձեռն իմ։

Կայթեցէ՛ք ձեռօք. (Ածաբ. ծն.։ Եփր. յհ. մկր.։)

Կայթել, եւ հնչիւնս հանել. (Ոսկ. մ. ՟Ա. 17։)

Ցնծութեամբ կայթէին պարելով. (Պիտ.։)

Ի տրոփումն կայթելոյ կաքաւման ոտին. (Նար. խչ.։)

Կայթէր կաքաւէր թմբկահարիկ աղջիկն. (Տաղ.։)

Կայթեաց ի մէջ պատերազմին. (Գր. տղ. յերուսաղէմ.։)