va.

to bend to one's will or wishes, to persuade, to induce.

ն.

Տալ կամիլ. յօժարեցուցանել. հաւանեցուցանել. ուզեցնել.

Կամեցուցանէ բարբառել բան տխրական. (Խոր. ՟Գ. 68։)

Ըստ օրինի փարիսեցւոյն զամբարտաւան կամս կամեցուցանել. (Յհ. կթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես կամեցուցանեմ
դու կամեցուցանես
նա կամեցուցանէ
մեք կամեցուցանեմք
դուք կամեցուցանէք
նոքա կամեցուցանեն
Imparfait
ես կամեցուցանեի
դու կամեցուցանեիր
նա կամեցուցանէր
մեք կամեցուցանեաք
դուք կամեցուցանեիք
նոքա կամեցուցանեին
Aoriste
ես կամեցուցի
դու կամեցուցեր
նա կամեցոյց
մեք կամեցուցաք
դուք կամեցուցէք
նոքա կամեցուցին
Subjonctif
Présent
ես կամեցուցանիցեմ
դու կամեցուցանիցես
նա կամեցուցանիցէ
մեք կամեցուցանիցեմք
դուք կամեցուցանիցէք
նոքա կամեցուցանիցեն
Aoriste
ես կամեցուցից
դու կամեցուսցես
նա կամեցուսցէ
մեք կամեցուսցուք
դուք կամեցուսցջիք
նոքա կամեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ կամեցուցաներ
դուք մի՛ կամեցուցանէք
Impératif
դու կամեցո՛
դուք կամեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու կամեցուցանիջիր
դուք կամեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու կամեցուսջի՛ր
դուք կամեցուսջի՛ք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Կարկամեցուցանեմ, ուցի

Voir tout