s.

party, band, troop, detachment, company, regiment, brigade, division, cohort, legion;
— կղզեաց, group of islands, archipelago;
— առնուլ, to assemble, to flock together;
— կազմել զօրաց, to muster, to form into a regiment, to embody, to enlist, to enrol, to collect together;
ի խմբէ իմաստնոցն էր, he was one of the seven wise men.

Other definitions containing this entry

Աշխարհագումար

cf. Աշխարհախումբ.


Աշխարհաժողով

cf. Աշխարհախումբ.


Աշխարհակոյտ

cf. Աշխարհախումբ.


Առնում, առի

to receive, to take, to accept, to admit, to collect, to welcome;
to reap, to derive, to gather;
to have, to occupy;
to take away, to carry off, to ravish, to rob;
— վերստին, to retake;
— ապտակո, to receive a box on the ear;
— զատամունս, to set the teeth on edge;
— արմատ, to take root;
— զդրունս, to surround, to enclose;
- երգս, to sing;
ի մէջ —, to encompass;
խորհուրդ —, խորհուրդ ի մէջ —, to consult, to deliberate;
ի միտ —, to conceive, to comprehend, to understand;
to learn by heart;
խումբ —, to assemble;
մեղս —, to sin, to be culpable;
ի բաց —, to substract, to take away;
to remove;
սուգ —, to mourn, to be afflicted;
առիթ —, to take the opportunity, to profit by it;
— ընդ կատակս, to take a thing in jest;
կասկած —, to suspect;
— ի կին, ի կնութիւն, to marry;
— ողչոյն հրաժարական, to take leave of, to bid adieu to;
— օրինակ, to take example;
շունչ —, to breathe;
զէն —, to take arms, to arm one's self;
մարմին —, to incarnate, to be incarnate;
ծագումն —, to take birth, to shoot out;
առնոյր առնէր ոք, how I should wish that some one had done it !


Խմբեմ, եցի

to assemble, to rally, to gather together, to convoke;
to excite to blows, to set fighting;
to keep, to celebrate a feast;
— պատերազմ՝ խումբս —, to fight, to come to blows, to join battle.


Հետեւակագունդ, գնդի

cf. Հետեւակախումբ.


Հետեւակազօր, ու

cf. Հետեւակախումբ.


Պարունակ, աց

cf. Խումբ.


Սրովբէագումար

cf. Սրովբէախումբ.


Սրովբէագունդ

cf. Սրովբէախումբ.


Voir tout

s.

(լծ. թ. քիւմէ, եւ ճիւմհիւռ, հյ. գումար) πλῆθος multitudo, agmen. Բազմութիւն գումարեալ. գունդ զորաց. գումարտակ. հոյլ. ջոկ.

տեսի խումբ մեծ։ Պատահէ խմբի մեծի։ Զխումբն պտուտեալ ի փախուստ դարձուցանէ։ Խումբ զօրաց զինուք. (՟Բ. Թագ. ՟Ժ՟Ը. 29։ Խոր. ՟Գ. 37։ Յհ. կթ.։)

Զմարգարէիցն խմբիւք։ Արուեստաւորացնխումբս. (Խոր. վրդվռ.։ Պիտ.։)

Երկնագումար խումբից։ Իբրեւ զմի հօտ պի միում խմբի։ Ի մի խումբ պարու։ Մասանց վիճակաց խմբից աշխարհաց. (Նար.։)

ԽՈՒՄԲ. σύναψις conjunctio, conjuratio. Գումարումն. համախոհութիւն. համահաւաքումն. հանդէս. ակումբ.

Խումբք նորա, զոր խմբեաց. (՟Գ. Թագ. ՟Ժ՟Զ. 20։ ՟Դ. Թագ. ՟Ժ. 34։)

Ի գլխաւոր կացուրդս, եւ ի խումբս երեւելի մարդկան. (Պիտ.։)

Կանխահանդէս խմբիւ տօնեցին. (Նար. խչ.։)

ԽՈՒՄԲ ԱՌՆԵԼ, կամ ԳՈՐԾԵԼ. Գունդ կազմել. միաբանել զզորս, կամ գումարտակ առնել.

Խումբ արարեալ ամենայն բազմութեանն. (Եղիշ. ՟Զ։)

Խումբ գործեալ տայր պատերազմ. (Եւս. քր. ՟Ա։)

ԽՈՒՄԲ ԱՌՆՈՒԼ. Համախմբիլ.

Խումբ (կամ խումբս) առեալ պարեմք. (Շար.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ազատախումբ

Ազբախումբ

Աշխարհախումբ

Աստուածախումբ

Աւագախումբ

Բազմախումբ

Դասախումբ

Դիցախումբ

Երամախումբ

Երկախումբ

Երկնախումբ

Լեգէոնախումբ

Համախումբ

Հայախումբ

Հեծելախումբ, խմբի

Հետեւակախումբ

Հրապարակախումբ

Մատակախումբ

Մեծախումբ

Միախումբ

Voir tout