adj.

Որ ինչ կրճատեալ իցէ ի բերան թոթովաց.

Եղեւ թիւրութիւն խօսից՝ այսպէս գնչուտք եւ թոթովատք եղեալ (բառից) յազգէն, որ յառաջ քան զմեզ. (Երզն. քեր.։)