s.

miner;
—ք or — մետաղք, cf. Երկաթահանք.

adj. s.

Հատանօղ զերկաթ ի լերանց. եւ Երկաթահանք.

Մերձ ի գաւառն աղձնեաց՝ ի ձորն երկաթահատաց. (Ճ. ՟Բ.։)

Յերկաթահատ եւ ի պղնձագործ մետաղսն». յն. գործօղք զմետաղսն. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 18։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Երկաթահատք, տաց

Voir tout