s.

iron mine.

ԵՐԿԱԹԱԿՏՐՈՒԹԻՒՆ ԵՐԿԱԹԱՀԱՆՔ. որ եւ ասի երկաթահատք. Մետաղք, ուստի երկաթն հատանի. եւ Հանումն երկաթոյ.

Գերմանիա ... ունի անտառս յոյժ մեծածառս, եւ զերկաթակտրութիւն (ա՛յլ ձ. երկաթահանս). (Խոր. աշխարհ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif երկաթակտրութիւն երկաթակտրութիւնք
accusatif երկաթակտրութիւն երկաթակտրութիւնս
génitif երկաթակտրութեան երկաթակտրութեանց
locatif երկաթակտրութեան երկաթակտրութիւնս
datif երկաթակտրութեան երկաթակտրութեանց
ablatif երկաթակտրութենէ երկաթակտրութեանց
instrumental երկաթակտրութեամբ երկաթակտրութեամբք