vn.

to be angry, haughty, to become atrocious or fierce.

չ.

ԴԺՆԻՄ կամ ԴԺՆԵՄ. Դժուարիլ. խոժոռիլ. դառնանալ.

Կարօղ էիր առնել զդժուարանալն եւ զդժնելն. (ՃՃ.։)