s.

hoop-net, net, snare, toils.

s.

ԱՐՁՈՅԼ կամ ԱՐՁՈՒՂ կամ ԱՐՁՈՂ. δίκτυον rete Ուռկան. ցանց.

Որպէս ձկնորսն սփռէ զարձոյլ, արկանէ զուռկանն։ Արձոյլն Աստուածեղէն բանին ի ծածուկ ոգիսն ձգիցի։ նայի ընդ գործս նրձոյլին. (Սեբեր. ՟Գ։)

ընդ ուռկանսն՝ ընդ արձոյլսն, կամ արձողսն. (Ոսկ. յհ. ՟Ա 1։)