adj.

strong, violent.

adj.

Որպէս Արի, արիական. զօրաւոր. զօրագոյն. սաստիկ.

Մատնեալ զանձանց փրկութիւն ի մահու վտանգս վասն արտաքնոցն արեկ տենչմանց. որոց բաղձումն ընչիցն այնչափ անյագ երեւի ունել. (Պիտ.։)

Նախագահէ զնուազն քան զարեկն։ Արեկ է շինողն քան զշինուածն. (Երզն. քեր.։)

ԱՐԵ՛Կ. Փոխանակ ասելոյ՝ Արի՛ եկ.

Ղազարէ արե՛կ արտաքս ի դժոխական բանտէդ։ Փո՛յթ ընդ փոյթ արե՛կ արտաքս իմ կենդանական ձայնիւս. (Նար. տաղ ղզր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անբարեկամ

Անկարեկան

Անկարեկիր

Անկարեկից

Անկարեկցութիւն, ութեան

Արեկան

Բարեկամ, աց

Բարեկամաբար

Բարեկամական

Բարեկամանամ, ացայ

Բարեկամեմ, եցի

Բարեկամութիւն, ութեան

Բարեկամուհի

Բարեկարգ

Բարեկարգեմ, եցի

Բարեկարգութիւն, ութեան

Բարեկեաց

Բարեկենդան, ի

Բարեկենդանութիւն, ութեան

Բարեկերպ

Voir tout