adj.

built by God.

adj.

Յաստուծոյ շինեալ. աստուածակերտ.

Աստուածաշէն եկեղեցի, կամ խորան, կամ ամուր, կամ քաղաք. (Ագաթ.։ Յհ. կթ.։ Անան. եկեղ.։ Նար. խչ.։ Սկեւռ. ես.։)

Աստուածաշէն եւ մեծ տան երկնի եւ երկրի. (երզն. քեր։)