adj.

made or built by God.

adj.

ՅԱստուծոյ կերտեալ. աստուածակազմ. աստուածաշէն.

Աստուածակերտ շինուած, կամ աթոռ տուն, խորան խաչ. փարախ (եկեղեցի կամ վանք), քաղաք. (Ագաթ.։ Յհ. կթ.։ Արծր. ՟Բ 3։)