adj.

that preserves the universe.

adj.

κοσμοφύλαξ. mundi custos. Պահապան աշխարհի.

Աշխարհապահ հրեշտակքն, կամ հրեշտակաց. (Ածաբ. ժղ.։ Նախադր. ժղ։ Ճ. ՟Թ.։)