vn.

to be useless, to become useless, to spoil.

չ.

ἁχρειόομαι. inutilis sum. Անպիտան լինել կամ գտանիլ. (Սղ. ՟Ժ՟Գ. 3։ ՟Ծ՟Բ. 4։ Երեմ. ՟Ժ՟Ա. 16։ Հռ. ՟Գ. 12։)

Տեղի՝ որ արատի, անպիտանանայ. (Խոսր.։)

Ցօղն եւ անձրեւն ի դէպ ժամու պիտանի, եւ ի տարադէպն անպիտանանայ. (Լմբ. առակ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես անպիտանանամ
դու անպիտանանաս
նա անպիտանանայ
մեք անպիտանանամք
դուք անպիտանանայք
նոքա անպիտանանան
Imparfait
ես անպիտանանայի
դու անպիտանանայիր
նա անպիտանանայր
մեք անպիտանանայաք
դուք անպիտանանայիք
նոքա անպիտանանային
Aoriste
ես անպիտանացայ
դու անպիտանացար
նա անպիտանացաւ
մեք անպիտանացաք
դուք անպիտանացայք
նոքա անպիտանացան
Subjonctif
Présent
ես անպիտանանայցեմ
դու անպիտանանայցես
նա անպիտանանայցէ
մեք անպիտանանայցեմք
դուք անպիտանանայցէք
նոքա անպիտանանայցեն
Aoriste
ես անպիտանացայց
դու անպիտանասցիս
նա անպիտանասցի
մեք անպիտանասցուք
դուք անպիտանասջիք
նոքա անպիտանասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ անպիտանանար
դուք մի՛ անպիտանանայք
Impératif
դու անպիտանացի՛ր
դուք անպիտանացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու անպիտանասջի՛ր
դուք անպիտանասջի՛ք