vn.

cf. Աճեմ.

cf. ԱՃԵՄ.

Գոլով յորդւոց տանս Յաբեթի, որ ի Հայկայ սերեալ աճի. (Գանձրն.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Բարգաւաճիմ, եցայ

Բարեհաճիմ, ճեցայ

Ինքնահաճիմ, եցայ

Հաճիմ, եցայ

Պատշաճիմ, եցայ

Սիգաճիմ

Տհաճիմ, եցայ

Voir tout