s.

pillar of salt, statue of salt.

s.

Արձան աղի կամ յաղէ.

Կին մի արտաքոյ քան զբարս բուսոյ ծննդեան՝ աղարձա՛ն (կամ ա՛ղ արձան. յն. աղ) լինէր (Կոչ. ՟Ժ՟Զ։)

Étymologie