s.

unction;
anointing-oil.

adj. s.

Իւղ օծանելի կամ օծութեան. օծիչ.

Շնորհեցից քեզ օծն. զի որքան նետս եւ սուրս ընդունիցիս, ոչ մերձենայ ի քեզ, եւ հանեալ շիշ իւղոյ սրբոյ, եւ այլն. (Վրք. հց. ձ։)

Ասելովն քրիստոս, զուզանէ զօծն, որ է հոգին սուրբ. (Մխ. ապար.։)

Étymologie

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Արծաթազօծ

Արծաթազօծեմ, եցի

Զնկազօծումն, ման

Մոմազօծ կտաւ

Ոսկեզօծ

Ոսկեզօծեմ, եցի

Ոսկեզօծիչ

Ոսկեզօծութիւն, ութեան

Ոսկեզօծումն, ման

Պղնձազօծումն, ման

Օծակից

Օծանելիք, լեաց

Օծանեմ, օծի, օծ

Օծեալ, ելոց

Օծելութիւն, ութեան

Օծութիւն, ութեան

Օծումն, ման

Voir tout