s.

ransom, price of redemption;
ransoming;
redeeming, deliverance;
— նամակի, prepayment, postage.

s.

λύτρον, λύτρωσις, ἁπολύτρωσις redemptionis pretium, aestimatio, redemptio ἁντάλλαγμα commutatio ἑξίλασμα propitiatio. (տե՛ս եւ եզակ. ՓՐԿԱՆ. ) Գին փրկութեան եւ ազատութեան. տուգանք. տուրք փոխարինի. եւ Փրկանաւորութիւն. փրկութիւն. քաւութիւն. խալըսելու գինը.

Եթէ փրկանք անկանիցին ի վերայ նորա, տացէ փրկանս ընդ անձին նորա։ Մի՛ առնուցուք փրկանս վասն փախչելոյ ի քաղաքն ապաստանի։ Ոչ փոխանակեսցէ եւ ոչ ընդ միոյ իրիք փրկանաց զթշնամութիւն։ Փրկանք անձին մարդոյ՝ մեծութիւն իւր։ Տալ զանձն իւր փրկանս փոխանակ բազմաց։ Զի՞նչ տացէ մարդ փրկանս ընդ անձին իւրոյ։ Եւ ոչ զդինս փրկանաց անձին իւրոյ։ Փրկեսցես զանդրանիկս։ Եւփրկանք նորա յամսօրէից եւ ի վեր. եւ գին նորա հինգ սիկղ։ Ոչ փրկէ մարդ, եւ ոչ տայ Աստուծոյ փրկանս. եւ այլն։

Փրկանս խոստացեալ հարիւր քանքար (արձակել զհիւրկանոս). (Խոր. ՟Բ. 23։)

Զարմանային (հրեշտակք), զիա՛րդ ի փրկանսն գինք, եւ ո՛պէս ի գինսն փրկանք։ պատճառս իմն առցես զփոքրս աղերս մեծդ փրկանաց (այսինքն փրկանաւորութեան). (Սարգ. ՟ա. պ. ՟Բ։ Նար. ՟Գ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif փրկանք
accusatif փրկանս
génitif փրկանաց
locatif փրկանս
datif փրկանաց
ablatif փրկանաց
instrumental փրկանաւք