va.

to soften, to render tender;
to take the greatest care of, to pet, to render delicate, soft;
— զծոմական աւուրս, to banquet on fast days.

ն.

ἁπαλύω, ἁπαλύνω mollio, mollem reddo. Տալ փափկանալ. գրգել. մեղկացուցանել. եւ Կակղացուցանել. փափկացնել, փափուկ պահել.

Փափկացուսցէ զմարմին նորա իբրեւ զտղայոյ. (Յոբ. ՟Լ՟Գ. 25։)

Որ աստ զմարմինն փափկացուցանէ, ի յաւիտենական հանգիստն ոչ կարէ մտանել. (Վրք. հց. ՟Ի՟Զ։)

Իսկ մեք փափկացուցանեմք զմեզ ինքեանս կակուղ զգեստիւք. (Ածաբ. աղք.։)

Գրգեալ փափկացուցանէ հոգւոյն շնորհիւ. (Լմբ. սղ.։)

Զիւրոյ առաքինութեանն խորտիկս (դնէ առաջի՝) առ ի փափկացուցանել զմեզ այնու կերակրով. (Վրք. ածաբ.։)

Պարարեն զնա, եւ փափկացուցանեն՝ պահեալ յօրն զենման։ Չի՛ք ինչ՝ որ այնպէս գիտէ հեշտացուցանել զմիտս, եւ փափկացուցանել զհոգին, որպէս տեսանելով՝ եթէ ախորժակքն մտաց ի գլուխ ելին եւ կատարեցան. (Սարգ. յհ. ՟Ժ. եւ Սարգ. ՟բ. պետ. ՟Դ։)

Կամ Փափկութեամբ անցուցանել. փափուկս ուտել.

Եւ ոչ զծոմականսն դատարկացուցանել եւ փափկացուցանել զաւուրս. (Յհ. իմ. ատ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես փափկացուցանեմ
դու փափկացուցանես
նա փափկացուցանէ
մեք փափկացուցանեմք
դուք փափկացուցանէք
նոքա փափկացուցանեն
Imparfait
ես փափկացուցանեի
դու փափկացուցանեիր
նա փափկացուցանէր
մեք փափկացուցանեաք
դուք փափկացուցանեիք
նոքա փափկացուցանեին
Aoriste
ես փափկացուցի
դու փափկացուցեր
նա փափկացոյց
մեք փափկացուցաք
դուք փափկացուցէք
նոքա փափկացուցին
Subjonctif
Présent
ես փափկացուցանիցեմ
դու փափկացուցանիցես
նա փափկացուցանիցէ
մեք փափկացուցանիցեմք
դուք փափկացուցանիցէք
նոքա փափկացուցանիցեն
Aoriste
ես փափկացուցից
դու փափկացուսցես
նա փափկացուսցէ
մեք փափկացուսցուք
դուք փափկացուսցջիք
նոքա փափկացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ փափկացուցաներ
դուք մի՛ փափկացուցանէք
Impératif
դու փափկացո՛
դուք փափկացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու փափկացուցանիջիր
դուք փափկացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու փափկացուսջի՛ր
դուք փափկացուսջի՛ք