s.

tree-worshipper, idolater.

adj.

Որ պաշտէ զփայտեղէն կուռս, եւ զծառս.

Որպէս եւ առ ձեզդ տեսանէի զքարապաշտս, զփայտապաշտս. (Ագաթ.։)

ՓԱՅՏԱՊԱՇՏ կոչէին եւ հեթանոսք՝ զԽաչապաշտս.

Ծիծաղէին, եւ փայտապաշտք մեզ ասէին. (Գր. տղ. յերուսաղէմ.։)

Փայտապաշտս կոչեն զմեզ. (Սիւն. առ պտր. անտիոք.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Փայտապաշտութիւն, ութեան

Voir tout