va.

tooffeild, to rouse the indignation of, to put in a passion, to irritate, to incense, to chafe, to provoke, to exasperate.

ն.

Շարժել ի ցասումն. բարկացուցանել. բարկացնել, սրդողցընել.

Մեղքն մեր ցասուցանեն զԱստուած։ Տեառն՝ զոր ցասուցին։ Յաղագս ցասուցանելոյ մեր զքաղցր Աստուած։ Ցասուցին զկամս Աստւոծոյ։ Անօրինեալ ցասուցի զկամս քաղցրութեան քո։ Եթէ ցասուցանէք զիս. (Յճխ. ՟Բ։ Նախ. թուոց.։ Փարպ.։ Մծբ. ՟Ժ՟Զ։ Սարկ. աղ.։ Ճ. ՟Բ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես ցասուցանեմ
դու ցասուցանես
նա ցասուցանէ
մեք ցասուցանեմք
դուք ցասուցանէք
նոքա ցասուցանեն
Imparfait
ես ցասուցանեի
դու ցասուցանեիր
նա ցասուցանէր
մեք ցասուցանեաք
դուք ցասուցանեիք
նոքա ցասուցանեին
Aoriste
ես ցասուցի
դու ցասուցեր
նա ցասոյց
մեք ցասուցաք
դուք ցասուցէք
նոքա ցասուցին
Subjonctif
Présent
ես ցասուցանիցեմ
դու ցասուցանիցես
նա ցասուցանիցէ
մեք ցասուցանիցեմք
դուք ցասուցանիցէք
նոքա ցասուցանիցեն
Aoriste
ես ցասուցից
դու ցասուսցես
նա ցասուսցէ
մեք ցասուսցուք
դուք ցասուսցջիք
նոքա ցասուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ցասուցաներ
դուք մի՛ ցասուցանէք
Impératif
դու ցասո՛
դուք ցասուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու ցասուցանիջիր
դուք ցասուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու ցասուսջի՛ր
դուք ցասուսջի՛ք