va.

to extort usury, to lend upon usury.

ն.

Ընդ տոկոսեօք արկանել. վաշխ պահանջել.

Չտոկոսեմ զպարտապանդ, չպահանջեմ զպարտսն, չարկանեմ խեղդ. (Եփր. զղջ.։)