s.

planter.

adj.

Իբր Տնկարկու։ Արկօղ զտունկ. տնկօղ. տնկագործ.

Որպէս տեսանեմք եւ իմանամք ի գործոց տնկարկաց. (Վեցօր. ՟Է։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Տնկարկեմ

Տնկարկութիւն, ութեան

Voir tout