vn.

to make oneself master of, to become master, to rule, to dominate, to govern, to have dominion over, to sway;
to pass under the dominion.

չ.

κυριεύω, δεσποτεύω, -ομαι dominor, potior. Տէր լինել. տիրել. տիրապետել.

Տիրացեալք՝ հարկս հանէին ի կողմանցն ասորւոց. (՟Ա. Եզր. ՟Բ. 27։)

Տիրանայ ամենայն գանձուց առն իւրոյ. (Եփր. աւետար.։)

Իշխանն տիրացեալ տեղեացն այնոցիկ. (Ճ. ՟Բ.։)

Տէրն անուն զտիրանալն եւ զտիրելն յայտնէ ծառայիցն։ Եւ է՝ զորս տիրացեալս ինքեանց եւ հակառակորդս գիտեն. (Խոսր.։)

Իշխեցեալս եւ տիրացեալս եւ կարծեցեալս նուաճել։ Բռնութիւնն սատանայի դարձեալ տիրացաւ ի վերայ մարդկան. (Սարգ. ՟ա. յհ. ՟Դ։ եւ Սարգ. ՟բ. յհ.։)

կ.

Կամ որպէս կ. Ընդ տէութեամբ անկանիլ. ծառայանալ.

Տարերք վաճառեցան, ջուրք տիրանան. (Ոսկ. սղ.։)

Ի ծառայէն ոչ տիրացեալ լինէր։ Ըմբռնեալ եւ տիրացեալ յայնցանէ. (Փիլ.։)

Գերեաց զնա ձեռնն տիրացեալ, զի թեւակոխիցի նովաւ ազատութիւնն տիրացեալ. (Եփր. ել.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես տիրանամ
դու տիրանաս
նա տիրանայ
մեք տիրանամք
դուք տիրանայք
նոքա տիրանան
Imparfait
ես տիրանայի
դու տիրանայիր
նա տիրանայր
մեք տիրանայաք
դուք տիրանայիք
նոքա տիրանային
Aoriste
ես տիրացայ
դու տիրացար
նա տիրացաւ
մեք տիրացաք
դուք տիրացայք
նոքա տիրացան
Subjonctif
Présent
ես տիրանայցեմ
դու տիրանայցես
նա տիրանայցէ
մեք տիրանայցեմք
դուք տիրանայցէք
նոքա տիրանայցեն
Aoriste
ես տիրացայց
դու տիրասցիս
նա տիրասցի
մեք տիրասցուք
դուք տիրասջիք
նոքա տիրասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ տիրանար
դուք մի՛ տիրանայք
Impératif
դու տիրացի՛ր
դուք տիրացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու տիրասջի՛ր
դուք տիրասջի՛ք