s.

disgust, distaste, loathing.

Other definitions containing this entry

Աղտաղտ

cf. Աղտաղտուկ.


Աղտաղտին

cf. Աղտաղտուկ.


Անտաղտուկ

cf. Անտաղտկալի.


Տաղտաղտ

cf. Տաղտկալի.


Տաղտաղտիմ

cf. Տաղտկամ.


Տաղտկալի

cf. Տաղտկալից.


Տաղտկամ, ացայ

cf. Տաղտկանամ.


Տաղտկանամ, ացայ

to be disgusted, wearied, sick or tired of, to loathe, to nauseate;
տաղտակացեալ եմ ի մարդկանէ, I am weary of men.


Տաղտկանք

cf. Տաղտկութիւն.


Տաղտուկ

cf. Տաղտկութիւն.


Voir tout

s.

Արմատ բառիս Տաղտուկ. իբր Տաղտկութիւն. նողկանք. զզուումն. եւ առանձինն՝ Ախտ յղեաց, որով տաղտկան եւ յախորժ ճաշակաց։ (Բժշկարան.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աղտաղտ

Աղտաղտին

Աղտաղտուկ

Աղտաղտուկք

Անտաղտկալի

Անտաղտուկ

Ծանրատաղտուկ

Տաղտաղտ

Տաղտաղտիմ

Տաղտապանք, նաց

Տաղտապեմ, եցի

Տաղտապիմ, եցայ

Տաղտկալի

Տաղտկալից

Տաղտկալուր

Տաղտկամ, ացայ

Տաղտկանամ, ացայ

Տաղտկանք

Տաղտկացուցանեմ, ուցի

Տաղտկոտ

Voir tout